بعثت   منتظرقائم
فيروزي ( طرشت)   شرکت  آرين ماهتاب گستر
ري   شهيد رجايي
سيكل تركيبي دماوند   قم
نيروگاه رود شور   نيروگاه پرند
  سمنان
گيلان   شهيد بهشتي
  شهيد سليمي
شهيد مدحج (صبا انرژي)   عباسپور
رامين   آبادان (جنوب غرب)
دز   كرخه
    مسجد سليمان
جنوب اصفهان چهلستون   اصفهان
هسا   شهيد متنظري
خوي   اروميه
صوفيان   تبريز
    سهند
زرند   كرمان
  کهنوج
سيكل تركيبي خليج فارس   هزمرگان
سيكل تركيبي يزد   گازي زنبق
چابهار   زاهدان
ايرانشهر   سيستان و بلوچستان
  كنارك
سيکل ترکيبي خيام   گازي خراسان
شيروان   توس
مشهد   شريعتي
قائن   فردوسي
کردستان   بيستون
شازند  درود
    شهيد مفتح غرب
توليد برق فارس   شيراز
فارس   توليد برق جنوب فارس
بوشهر   كازرون
كنگان   عسلويه
  جهرم
(1) همكاران گرامي: جهت مشاهده يا ارسال فايل هاي خود، بر روي نام شركت توليد کليک کنيد و نام و رمز كاربري خود را وارد نماييد.
(2)از همكاران محترم و گرامي خواهشمنديم براي درج فايل هاي خود در سايت ftp از نام هاي انگليسي استفاده كنند
زيرا فايل هايي كه با نام فارسي هستند قابل دريافت نيستند و ما ناچاريم دوباره از شما خواهش كنيم كه فايل هارا براي ما ارسال فرماييد