شرکت توزيع نيروي برق آذر بايجان شرقي شرکت توزيع نيروي برق آذر بايجان غربي شرکت توزيع نيروي برق تبريز شرکت توزيع نيروي برق اردبيل شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان شرکت توزيع نيروي برق استان اصفهان شرکت توزيع نيروي برق چهارمحال بختياري شرکت توزيع نيروي برق مرکزي شرکت توزيع نيروي برق همدان شرکت توزيع نيروي برق لرستان شرکت توزيع نيروي برق قم شرکت توزيع نيروي برق (تهران(غرب شرکت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران شرکت توزيع نيروي برق استان تهران شرکت توزيع نيروي برق خراسان شرکت توزيع نيروي برق مشهد شرکت توزيع نيروي برق  جنوب خراسان شرکت توزيع نيروي برق  شمال خراسان شرکت توزيع نيروي برق اهواز شرکت توزيع نيروي برق خوزستان شرکت توزيع نيروي برق کهگيلويه و بوير احمد شرکت توزيع نيروي برق زنجان شرکت توزيع نيروي برق قزوين شرکت توزيع نيروي برق سمنان شرکت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان شرکت توزيع نيروي برق کرمانشاه شرکت توزيع نيروي برق کردستان شرکت توزيع نيروي برق ايلام شرکت توزيع نيروي برق شيراز شرکت توزيع نيروي برق فارس شرکت توزيع نيروي برق بوشهر شرکت توزيع نيروي برق شمال کرمان شرکت توزيع نيروي برق جنوب  کرمان شرکت توزيع نيروي برق گيلان شرکت توزيع نيروي برق مازندران شرکت توزيع نيروي برق  غرب مازندران شرکت توزيع نيروي برق  گلستان شرکت توزيع نيروي برق هرمزگان شرکت توزيع نيروي برق يزد
(10) آذر بايجان شرقي   (9) اذربايجان غربي
(3)تبريز   (11) اردبيل
(7) شهرستان اصفهان   (28) استان اصفهان
(25) چهارمحال بختياري   (20) مرکزي
(16) همدان   (15) لرستان
(8) قم   (39)غرب استان تهران
(1)تهران بزرگ  
(2)نواحي استان تهران   (38) استان خراسان
(6) مشهد   (36) جنوب خراسان
(37) شمال خراسان   (4) اهواز
(24) خوزستان   (26) کهگيلويه و بوير احمد
(17) زنجان   (19) قزوين
(22) سمنان   (28) سيستان و بلوچستان
(13) کرمانشاه   (12) کردستان
(14) ايلام   (5) شيراز
(27) فارس   (30) بوشهر
(32) شمال کرمان   (33) جنوب کرمان
(18) گيلان   (34) مازندران
(35) غرب مازندران   (21) گلستان
(31) هرمزگان   (29) يزد
(1) همكاران گرامي: جهت مشاهده يا ارسال فايل هاي خود، بر روي نام شركت توزيع يا شماره آن شركت بر روي نقشه كليك كرده و نام و رمز كاربري خود را وارد نماييد.
(2)از همكاران محترم و گرامي خواهشمنديم براي درج فايل هاي خود در سايت ftp از نام هاي انگليسي استفاده كنند
زيرا فايل هايي كه با نام فارسي هستند قابل دريافت نيستند و ما ناچاريم دوباره از شما خواهش كنيم كه فايل هارا براي ما ارسال فرماييد